New update frequency - every 15 minutes on stats page!

艦艇 - 英國


主力艦 巡洋艦 驅逐艦 航空母艦 加值艦艇
I Black Swan
Black Swan
類型: 巡洋艦
勝率: 50.67%
平均傷害: 6 472
平均擊毀: 1.04
擊毀沉沒比: 1.91
II Weymouth
Weymouth
類型: 巡洋艦
勝率: 47.82%
平均傷害: 13 984
平均擊毀: 0.61
擊毀沉沒比: 1
Medea
Medea
類型: 驅逐艦
勝率: 44.9%
平均傷害: 12 527
平均擊毀: 0.79
擊毀沉沒比: 1.34
III Bellerophon
Bellerophon
類型: 主力艦
勝率: 50.28%
平均傷害: 27 990
平均擊毀: 0.85
擊毀沉沒比: 1.56
Caledon
Caledon
類型: 巡洋艦
勝率: 49.01%
平均傷害: 16 992
平均擊毀: 0.69
擊毀沉沒比: 0.95
Valkyrie
Valkyrie
類型: 驅逐艦
勝率: 49.16%
平均傷害: 16 975
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.2
Dreadnought
Dreadnought
類型: 主力艦
勝率: 54.22%
平均傷害: 31 545
平均擊毀: 1.01
擊毀沉沒比: 1.91
IV Orion
Orion
類型: 主力艦
勝率: 52.98%
平均傷害: 41 912
平均擊毀: 1.09
擊毀沉沒比: 2.12
Danae
Danae
類型: 巡洋艦
勝率: 51.44%
平均傷害: 19 706
平均擊毀: 0.72
擊毀沉沒比: 0.97
Wakeful
Wakeful
類型: 驅逐艦
勝率: 49.78%
平均傷害: 18 618
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.02
Hermes
Hermes
類型: 航空母艦
勝率: 51.88%
平均傷害: 25 055
平均擊毀: 0.69
擊毀沉沒比: 2.25
V Iron Duke
Iron Duke
類型: 主力艦
勝率: 51.41%
平均傷害: 40 000
平均擊毀: 0.81
擊毀沉沒比: 1.48
Emerald
Emerald
類型: 巡洋艦
勝率: 49%
平均傷害: 19 581
平均擊毀: 0.57
擊毀沉沒比: 0.77
Acasta
Acasta
類型: 驅逐艦
勝率: 49.83%
平均傷害: 17 436
平均擊毀: 0.6
擊毀沉沒比: 0.89
VI Queen Elizabeth
Queen Elizabeth
類型: 主力艦
勝率: 50.38%
平均傷害: 42 967
平均擊毀: 0.72
擊毀沉沒比: 1.29
Leander
Leander
類型: 巡洋艦
勝率: 52.49%
平均傷害: 31 877
平均擊毀: 0.79
擊毀沉沒比: 1.3
Icarus
Icarus
類型: 驅逐艦
勝率: 51.51%
平均傷害: 20 980
平均擊毀: 0.66
擊毀沉沒比: 1.04
Furious
Furious
類型: 航空母艦
勝率: 51.59%
平均傷害: 38 721
平均擊毀: 0.7
擊毀沉沒比: 2.68
VII King George V
King George V
類型: 主力艦
勝率: 52.64%
平均傷害: 57 719
平均擊毀: 0.88
擊毀沉沒比: 1.68
Fiji
Fiji
類型: 巡洋艦
勝率: 52.44%
平均傷害: 41 711
平均擊毀: 0.9
擊毀沉沒比: 1.54
Jervis
Jervis
類型: 驅逐艦
勝率: 52.89%
平均傷害: 27 801
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.33
Nelson
Nelson
類型: 主力艦
勝率: 54.07%
平均傷害: 61 323
平均擊毀: 0.95
擊毀沉沒比: 1.66
VIII Monarch
Monarch
類型: 主力艦
勝率: 50.9%
平均傷害: 58 393
平均擊毀: 0.7
擊毀沉沒比: 1.28
Edinburgh
Edinburgh
類型: 巡洋艦
勝率: 51.2%
平均傷害: 40 402
平均擊毀: 0.7
擊毀沉沒比: 1.18
Lightning
Lightning
類型: 驅逐艦
勝率: 52.76%
平均傷害: 33 538
平均擊毀: 0.78
擊毀沉沒比: 1.33
Implacable
Implacable
類型: 航空母艦
勝率: 49.43%
平均傷害: 51 881
平均擊毀: 0.74
擊毀沉沒比: 3.56
Vanguard
Vanguard
類型: 主力艦
勝率: 50.28%
平均傷害: 57 015
平均擊毀: 0.7
擊毀沉沒比: 1.36
IX Lion
Lion
類型: 主力艦
勝率: 50.41%
平均傷害: 72 466
平均擊毀: 0.71
擊毀沉沒比: 1.45
Neptune
Neptune
類型: 巡洋艦
勝率: 50.15%
平均傷害: 49 252
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.18
Jutland
Jutland
類型: 驅逐艦
勝率: 52.8%
平均傷害: 40 304
平均擊毀: 0.81
擊毀沉沒比: 1.57
X Conqueror
Conqueror
類型: 主力艦
勝率: 50.23%
平均傷害: 100 195
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 1.75
Minotaur
Minotaur
類型: 巡洋艦
勝率: 49.21%
平均傷害: 63 270
平均擊毀: 0.88
擊毀沉沒比: 1.5
Daring
Daring
類型: 驅逐艦
勝率: 52.57%
平均傷害: 47 022
平均擊毀: 0.84
擊毀沉沒比: 1.52
Audacious
Audacious
類型: 航空母艦
勝率: 50.19%
平均傷害: 81 892
平均擊毀: 0.94
擊毀沉沒比: 4.64

其他戰艦

Campbeltown
Campbeltown
階級: III
勝率: 51.68%
平均傷害: 18 792
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.12
Exeter
Exeter
階級: V
勝率: 54.26%
平均傷害: 29 614
平均擊毀: 0.76
擊毀沉沒比: 1.2
Hawkins
Hawkins
階級: V
勝率: 49.53%
平均傷害: 21 379
平均擊毀: 0.49
擊毀沉沒比: 0.71
Ark Royal
Ark Royal
階級: VI
勝率: 53.57%
平均傷害: 39 493
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 3.16
Devonshire
Devonshire
階級: VI
勝率: 52.32%
平均傷害: 35 152
平均擊毀: 0.72
擊毀沉沒比: 1.12
Warspite
Warspite
階級: VI
勝率: 51.26%
平均傷害: 44 778
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 1.5
Gallant
Gallant
階級: VI
勝率: 51.38%
平均傷害: 24 316
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.14
London
London
階級: VI
勝率: 50.75%
平均傷害: 33 869
平均擊毀: 0.69
擊毀沉沒比: 1.11
Belfast
Belfast
階級: VII
勝率: 55.06%
平均傷害: 45 340
平均擊毀: 0.93
擊毀沉沒比: 1.68
Duke of York
Duke of York
階級: VII
勝率: 50.66%
平均傷害: 52 149
平均擊毀: 0.82
擊毀沉沒比: 1.41
Hood
Hood
階級: VII
勝率: 50.55%
平均傷害: 48 183
平均擊毀: 0.8
擊毀沉沒比: 1.43
Surrey
Surrey
階級: VII
勝率: 52.29%
平均傷害: 45 182
平均擊毀: 0.77
擊毀沉沒比: 1.39
Cossack
Cossack
階級: VIII
勝率: 50.96%
平均傷害: 32 827
平均擊毀: 0.73
擊毀沉沒比: 1.28
Cheshire
Cheshire
階級: VIII
勝率: 49.98%
平均傷害: 44 853
平均擊毀: 0.63
擊毀沉沒比: 1.11
Indomitable
Indomitable
階級: VIII
勝率: 52.13%
平均傷害: 66 671
平均擊毀: 0.9
擊毀沉沒比: 4.47
Albemarle
Albemarle
階級: VIII
勝率: 52.55%
平均傷害: 50 342
平均擊毀: 0.71
擊毀沉沒比: 1.25
Drake
Drake
階級: IX
勝率: 53.98%
平均傷害: 72 846
平均擊毀: 0.85
擊毀沉沒比: 1.89
Thunderer
Thunderer
階級: X
勝率: 50.54%
平均傷害: 98 055
平均擊毀: 0.83
擊毀沉沒比: 1.76
Goliath
Goliath
階級: X
勝率: 53.56%
平均傷害: 88 337
平均擊毀: 0.86
擊毀沉沒比: 1.98