Warships - เรือพิฆาต


I
Compare
II
Compare
Smith
Smith
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.7%
Average Damage: 14 518
Avg. frags: 0.91
Kills / deaths: 1.39
Longjiang
Longjiang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 47.04%
Average Damage: 14 247
Avg. frags: 0.76
Kills / deaths: 1.36
Tátra
Tátra
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 43.9%
Average Damage: 11 695
Avg. frags: 0.69
Kills / deaths: 1.08
Storozhevoi
Storozhevoi
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 47.51%
Average Damage: 10 779
Avg. frags: 0.68
Kills / deaths: 0.94
V-25
V-25
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.83%
Average Damage: 15 030
Avg. frags: 0.95
Kills / deaths: 1.48
Enseigne Gabolde
Enseigne Gabolde
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 44.4%
Average Damage: 13 095
Avg. frags: 0.79
Kills / deaths: 1.3
Medea
Medea
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 45.24%
Average Damage: 13 392
Avg. frags: 0.85
Kills / deaths: 1.48
Tachibana Lima
Tachibana Lima
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.75%
Average Damage: 14 977
Avg. frags: 0.93
Kills / deaths: 1.57
Umikaze
Umikaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.87%
Average Damage: 13 168
Avg. frags: 0.74
Kills / deaths: 1.18
Sampson
Sampson
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 46.03%
Average Damage: 10 249
Avg. frags: 0.6
Kills / deaths: 0.82
Tachibana
Tachibana
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.91%
Average Damage: 14 703
Avg. frags: 0.9
Kills / deaths: 1.37
III
Compare
Vampire
Vampire
ประเทศ: เครือจักรภพ
อัตราการชนะ: 56.99%
Average Damage: 23 730
Avg. frags: 1.1
Kills / deaths: 1.9
Campbeltown
Campbeltown
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.48%
Average Damage: 18 820
Avg. frags: 0.8
Kills / deaths: 1.12
เรือหลวง พระร่วง
เรือหลวง พระร่วง
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 48.1%
Average Damage: 16 850
Avg. frags: 0.67
Kills / deaths: 1.04
Romulus
Romulus
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 47.23%
Average Damage: 13 635
Avg. frags: 0.58
Kills / deaths: 0.84
Derzki
Derzki
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.36%
Average Damage: 14 225
Avg. frags: 0.7
Kills / deaths: 0.87
G-101
G-101
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.13%
Average Damage: 16 108
Avg. frags: 0.74
Kills / deaths: 0.99
Fusilier
Fusilier
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 48.24%
Average Damage: 16 534
Avg. frags: 0.71
Kills / deaths: 1.01
Valkyrie
Valkyrie
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49%
Average Damage: 17 347
Avg. frags: 0.81
Kills / deaths: 1.23
Wickes
Wickes
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 47.76%
Average Damage: 13 343
Avg. frags: 0.62
Kills / deaths: 0.76
Wakatake
Wakatake
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.64%
Average Damage: 15 375
Avg. frags: 0.66
Kills / deaths: 0.92
IV
Compare
Shenyang
Shenyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.93%
Average Damage: 25 440
Avg. frags: 0.91
Kills / deaths: 1.42
Klas Horn
Klas Horn
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 47.77%
Average Damage: 16 636
Avg. frags: 0.61
Kills / deaths: 0.83
Izyaslav
Izyaslav
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.11%
Average Damage: 18 040
Avg. frags: 0.71
Kills / deaths: 0.93
V-170
V-170
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.85%
Average Damage: 20 528
Avg. frags: 0.81
Kills / deaths: 1.14
Bourrasque
Bourrasque
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.7%
Average Damage: 21 463
Avg. frags: 0.84
Kills / deaths: 1.22
Wakeful
Wakeful
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 49.65%
Average Damage: 19 091
Avg. frags: 0.76
Kills / deaths: 1.07
Clemson
Clemson
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.32%
Average Damage: 19 551
Avg. frags: 0.8
Kills / deaths: 1.07
Isokaze
Isokaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.35%
Average Damage: 22 072
Avg. frags: 0.82
Kills / deaths: 1.22
V
Compare
Okhotnik
Okhotnik
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.05%
Average Damage: 24 337
Avg. frags: 0.85
Kills / deaths: 1.16
Hill
Hill
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 55.1%
Average Damage: 26 346
Avg. frags: 0.85
Kills / deaths: 1.38
Siroco
Siroco
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.85%
Average Damage: 22 960
Avg. frags: 0.75
Kills / deaths: 1.13
Podvoisky
Podvoisky
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.24%
Average Damage: 18 557
Avg. frags: 0.59
Kills / deaths: 0.76
Jianwei
Jianwei
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 50.44%
Average Damage: 22 086
Avg. frags: 0.65
Kills / deaths: 0.97
Visby
Visby
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 50.15%
Average Damage: 18 016
Avg. frags: 0.57
Kills / deaths: 0.88
Gnevny (< 06.03.2017)
Gnevny (< 06.03.2017)
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.64%
Average Damage: 20 475
Avg. frags: 0.7
Kills / deaths: 1.02
Mutsuki
Mutsuki
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.5%
Average Damage: 18 456
Avg. frags: 0.56
Kills / deaths: 0.84
T-22
T-22
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 49.18%
Average Damage: 17 861
Avg. frags: 0.58
Kills / deaths: 0.8
Jaguar
Jaguar
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.92%
Average Damage: 22 474
Avg. frags: 0.7
Kills / deaths: 1.02
Acasta
Acasta
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 50.03%
Average Damage: 17 615
Avg. frags: 0.61
Kills / deaths: 0.89
Kamikaze R
Kamikaze R
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 56.13%
Average Damage: 33 327
Avg. frags: 1.12
Kills / deaths: 1.95
Kamikaze
Kamikaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 57.24%
Average Damage: 34 900
Avg. frags: 1.16
Kills / deaths: 2.18
Fūjin
Fūjin
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 55.62%
Average Damage: 32 154
Avg. frags: 1.08
Kills / deaths: 1.86
Nicholas
Nicholas
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 48.73%
Average Damage: 16 943
Avg. frags: 0.59
Kills / deaths: 0.76
Minekaze
Minekaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.61%
Average Damage: 23 784
Avg. frags: 0.78
Kills / deaths: 1.18
Gremyashchy
Gremyashchy
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 55.05%
Average Damage: 30 185
Avg. frags: 0.99
Kills / deaths: 1.77
VI
Compare
Shinonome
Shinonome
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 54.68%
Average Damage: 30 809
Avg. frags: 0.9
Kills / deaths: 1.46
Anshan
Anshan
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.85%
Average Damage: 23 844
Avg. frags: 0.69
Kills / deaths: 1.12
T-61
T-61
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 54.9%
Average Damage: 29 808
Avg. frags: 0.88
Kills / deaths: 1.46
Aigle
Aigle
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.75%
Average Damage: 24 969
Avg. frags: 0.68
Kills / deaths: 1.02
Gallant
Gallant
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.21%
Average Damage: 24 032
Avg. frags: 0.72
Kills / deaths: 1.13
Monaghan
Monaghan
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 52.94%
Average Damage: 23 900
Avg. frags: 0.7
Kills / deaths: 1.15
Gnevny
Gnevny
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.51%
Average Damage: 21 247
Avg. frags: 0.59
Kills / deaths: 0.87
Hatsuharu
Hatsuharu
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.65%
Average Damage: 24 412
Avg. frags: 0.68
Kills / deaths: 1.1
Fushun
Fushun
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 52.94%
Average Damage: 27 509
Avg. frags: 0.73
Kills / deaths: 1.23
Västerås
Västerås
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 52.39%
Average Damage: 23 523
Avg. frags: 0.65
Kills / deaths: 1.13
Ognevoi (< 06.03.2017)
Ognevoi (< 06.03.2017)
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.49%
Average Damage: 21 958
Avg. frags: 0.66
Kills / deaths: 0.98
Fubuki
Fubuki
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.87%
Average Damage: 21 234
Avg. frags: 0.58
Kills / deaths: 0.84
Ernst Gaede
Ernst Gaede
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 52.03%
Average Damage: 23 031
Avg. frags: 0.66
Kills / deaths: 0.98
Guépard
Guépard
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 51.99%
Average Damage: 26 044
Avg. frags: 0.71
Kills / deaths: 1.06
Icarus
Icarus
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.82%
Average Damage: 21 444
Avg. frags: 0.67
Kills / deaths: 1.06
Mutsuki (< 01.12.2016)
Mutsuki (< 01.12.2016)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.45%
Average Damage: 21 688
Avg. frags: 0.59
Kills / deaths: 0.95
Farragut
Farragut
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.18%
Average Damage: 19 210
Avg. frags: 0.58
Kills / deaths: 0.81
VII
Compare
Sims B
Sims B
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.31%
Average Damage: 23 155
Avg. frags: 0.55
Kills / deaths: 0.87
Z-39
Z-39
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 52.49%
Average Damage: 28 363
Avg. frags: 0.74
Kills / deaths: 1.31
Haida
Haida
ประเทศ: เครือจักรภพ
อัตราการชนะ: 51.54%
Average Damage: 26 289
Avg. frags: 0.71
Kills / deaths: 1.16
Leningrad
Leningrad
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.36%
Average Damage: 29 185
Avg. frags: 0.74
Kills / deaths: 1.25
Yūdachi
Yūdachi
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.41%
Average Damage: 32 666
Avg. frags: 0.69
Kills / deaths: 1.36
Blyskawica
Blyskawica
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 50.49%
Average Damage: 25 811
Avg. frags: 0.64
Kills / deaths: 0.99
Minsk
Minsk
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.39%
Average Damage: 28 032
Avg. frags: 0.67
Kills / deaths: 1.03
Shiratsuyu
Shiratsuyu
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.97%
Average Damage: 31 304
Avg. frags: 0.79
Kills / deaths: 1.37
Kiev (< 06.03.2017)
Kiev (< 06.03.2017)
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.02%
Average Damage: 29 847
Avg. frags: 0.76
Kills / deaths: 1.15
Gadjah Mada
Gadjah Mada
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 54.06%
Average Damage: 34 358
Avg. frags: 0.86
Kills / deaths: 1.47
Skåne
Skåne
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 52.34%
Average Damage: 28 440
Avg. frags: 0.67
Kills / deaths: 1.21
Akatsuki
Akatsuki
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.8%
Average Damage: 26 767
Avg. frags: 0.68
Kills / deaths: 1.03
Leberecht Maass
Leberecht Maass
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 52.68%
Average Damage: 27 853
Avg. frags: 0.75
Kills / deaths: 1.19
Vauquelin
Vauquelin
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.99%
Average Damage: 30 925
Avg. frags: 0.79
Kills / deaths: 1.25
Jervis
Jervis
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 53.21%
Average Damage: 28 054
Avg. frags: 0.8
Kills / deaths: 1.34
Sims
Sims
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.62%
Average Damage: 21 004
Avg. frags: 0.56
Kills / deaths: 0.87
Hatsuharu (< 01.12.2016)
Hatsuharu (< 01.12.2016)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.69%
Average Damage: 22 822
Avg. frags: 0.61
Kills / deaths: 0.99
Mahan
Mahan
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.8%
Average Damage: 22 049
Avg. frags: 0.59
Kills / deaths: 0.85
VIII
Compare
AL Yukikaze
AL Yukikaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.2%
Average Damage: 34 846
Avg. frags: 0.82
Kills / deaths: 1.47
HSF Harekaze
HSF Harekaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.22%
Average Damage: 27 807
Avg. frags: 0.61
Kills / deaths: 0.96
Asashio B
Asashio B
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.25%
Average Damage: 52 719
Avg. frags: 0.77
Kills / deaths: 1.51
Asashio
Asashio
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.95%
Average Damage: 52 693
Avg. frags: 0.77
Kills / deaths: 1.59
Z-35
Z-35
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 48.96%
Average Damage: 29 391
Avg. frags: 0.55
Kills / deaths: 0.93
Cossack
Cossack
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 51.13%
Average Damage: 32 796
Avg. frags: 0.73
Kills / deaths: 1.28
Loyang
Loyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 49.59%
Average Damage: 24 952
Avg. frags: 0.58
Kills / deaths: 0.91
Orkan
Orkan
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 50.47%
Average Damage: 29 383
Avg. frags: 0.63
Kills / deaths: 1.08
Le Terrible
Le Terrible
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 50.45%
Average Damage: 32 672
Avg. frags: 0.69
Kills / deaths: 1.07
Kidd
Kidd
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 51.36%
Average Damage: 27 135
Avg. frags: 0.6
Kills / deaths: 1.09
Kiev
Kiev
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.27%
Average Damage: 34 798
Avg. frags: 0.63
Kills / deaths: 1.02
Siliwangi
Siliwangi
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 49.78%
Average Damage: 31 776
Avg. frags: 0.6
Kills / deaths: 1
Ognevoi
Ognevoi
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.44%
Average Damage: 29 811
Avg. frags: 0.63
Kills / deaths: 1.07
Kagerō
Kagerō
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.41%
Average Damage: 30 265
Avg. frags: 0.65
Kills / deaths: 1.06
Hsienyang
Hsienyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.17%
Average Damage: 32 488
Avg. frags: 0.66
Kills / deaths: 1.12
Öland
Öland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 51.81%
Average Damage: 33 106
Avg. frags: 0.71
Kills / deaths: 1.31
Tashkent (< 06.03.2017)
Tashkent (< 06.03.2017)
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 50.35%
Average Damage: 30 552
Avg. frags: 0.66
Kills / deaths: 1
Akizuki
Akizuki
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 52.14%
Average Damage: 39 606
Avg. frags: 0.77
Kills / deaths: 1.2
Z-23
Z-23
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.09%
Average Damage: 29 727
Avg. frags: 0.64
Kills / deaths: 1.02
Le Fantasque
Le Fantasque
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 53.15%
Average Damage: 37 882
Avg. frags: 0.82
Kills / deaths: 1.33
Lightning
Lightning
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.85%
Average Damage: 33 808
Avg. frags: 0.78
Kills / deaths: 1.34
Benson
Benson
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 50.41%
Average Damage: 27 446
Avg. frags: 0.63
Kills / deaths: 0.99
Fubuki (< 01.12.2016)
Fubuki (< 01.12.2016)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.32%
Average Damage: 28 624
Avg. frags: 0.65
Kills / deaths: 1.06
IX
Compare
Neustrashimy
Neustrashimy
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 57.58%
Average Damage: 52 479
Avg. frags: 1.06
Kills / deaths: 2.34
Black
Black
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 54.71%
Average Damage: 42 852
Avg. frags: 0.83
Kills / deaths: 1.58
Friesland
Friesland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 50.26%
Average Damage: 46 612
Avg. frags: 0.72
Kills / deaths: 1.19
Paolo Emilio
Paolo Emilio
ประเทศ: อิตาลี
อัตราการชนะ: 54.16%
Average Damage: 51 839
Avg. frags: 1.06
Kills / deaths: 1.46
Benham
Benham
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 53.79%
Average Damage: 48 061
Avg. frags: 0.91
Kills / deaths: 1.76
Tashkent
Tashkent
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 49.11%
Average Damage: 41 093
Avg. frags: 0.63
Kills / deaths: 1.11
Kitakaze
Kitakaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 51.85%
Average Damage: 50 386
Avg. frags: 0.85
Kills / deaths: 1.38
Yūgumo
Yūgumo
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.82%
Average Damage: 36 525
Avg. frags: 0.7
Kills / deaths: 1.15
Chung Mu
Chung Mu
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 53.07%
Average Damage: 47 158
Avg. frags: 0.83
Kills / deaths: 1.51
Östergötland
Östergötland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 51.72%
Average Damage: 44 882
Avg. frags: 0.8
Kills / deaths: 1.65
Z-46
Z-46
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 51.85%
Average Damage: 38 025
Avg. frags: 0.75
Kills / deaths: 1.26
Mogador
Mogador
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 53.21%
Average Damage: 49 603
Avg. frags: 0.92
Kills / deaths: 1.59
Jutland
Jutland
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.87%
Average Damage: 41 007
Avg. frags: 0.82
Kills / deaths: 1.61
Udaloi
Udaloi
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.6%
Average Damage: 42 763
Avg. frags: 0.76
Kills / deaths: 1.34
Fletcher
Fletcher
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.91%
Average Damage: 34 802
Avg. frags: 0.68
Kills / deaths: 1.09
Kagero (< 01.12.2016)
Kagero (< 01.12.2016)
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 48.74%
Average Damage: 34 127
Avg. frags: 0.66
Kills / deaths: 1.22
X
Compare
Småland
Småland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 54.48%
Average Damage: 46 943
Avg. frags: 0.84
Kills / deaths: 1.61
Hayate
Hayate
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 53.66%
Average Damage: 51 317
Avg. frags: 0.83
Kills / deaths: 1.43
Somers
Somers
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 55.65%
Average Damage: 58 109
Avg. frags: 0.85
Kills / deaths: 1.82
Grozovoi
Grozovoi
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 51.16%
Average Damage: 45 374
Avg. frags: 0.74
Kills / deaths: 1.29
Harugumo
Harugumo
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 50.29%
Average Damage: 55 224
Avg. frags: 0.78
Kills / deaths: 1.19
Marceau
Marceau
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 52.2%
Average Damage: 48 083
Avg. frags: 0.76
Kills / deaths: 1.29
Yueyang
Yueyang
ประเทศ: รวมชาติเอเชีย
อัตราการชนะ: 51.54%
Average Damage: 51 499
Avg. frags: 0.78
Kills / deaths: 1.45
Halland
Halland
ประเทศ: ยุโรป
อัตราการชนะ: 51.09%
Average Damage: 50 063
Avg. frags: 0.74
Kills / deaths: 1.38
Khabarovsk
Khabarovsk
ประเทศ: สหภาพโซเวียต
อัตราการชนะ: 52.21%
Average Damage: 58 279
Avg. frags: 0.82
Kills / deaths: 1.59
Z-52
Z-52
ประเทศ: เยอรมนี
อัตราการชนะ: 50.79%
Average Damage: 39 415
Avg. frags: 0.68
Kills / deaths: 1.1
Kléber
Kléber
ประเทศ: ฝรั่งเศส
อัตราการชนะ: 53.24%
Average Damage: 54 900
Avg. frags: 0.84
Kills / deaths: 1.43
Daring
Daring
ประเทศ: สหราชอาณาจักร
อัตราการชนะ: 52.41%
Average Damage: 46 534
Avg. frags: 0.81
Kills / deaths: 1.47
Gearing
Gearing
ประเทศ: สหรัฐอเมริกา
อัตราการชนะ: 49.05%
Average Damage: 41 628
Avg. frags: 0.67
Kills / deaths: 1.04
Shimakaze
Shimakaze
ประเทศ: ญี่ปุ่น
อัตราการชนะ: 49.38%
Average Damage: 44 997
Avg. frags: 0.72
Kills / deaths: 1.25